Законодателство

Декларацията на ООН за правата на хората с интелектуални затруднения (1971), за правата на хората с увреждания (1975) и други подобни декларации за човешки права трябва да бъдат спазвани, като за хората с аутизъм тези права трябва да се допълнят с настоящите документи:

Харта за правата на лицата с аутизъм

Образование на лицата с разстройство от аутистичния спектър

Борба на правото на образование на лица с разстройства от аутистичния спектър.Наръчник за родители

Закон за интеграция на хората с увреждания

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г.

Закон за народната просвета