Процедура за прием на потребител

1.
РЕГИСТРАЦИОННО
ИНТЕРВЮ

 • Предоставя се необходимата медицинска документация, която удостоверява диагнозата на потребителя
 • Провежда се само с родителите/настойниците на потребителя
 • Провежда се БЕЗ присъствието на потребителя (за лица под 18 год.)
 • Провежда се В присъствието на потребителя (за лица над 18 год.)

2.
ИНТЕРВЮ ЗА
ПРИЕМ

 • Попълва се Въпросник за прием
 • Договарят се заявката и целите на работата с потребителя
 • Съставя се график за оценъчни срещи с потребителя

3.
ОЦЕНКА ЗА
ПРИЕМ

 • Изготвя се индивидуална оценка на актуалното състояние, нуждите и потребностите на потребителя
 • Обсъжда се изготвената оценка
 • Договарят се условията на работа с потребителя

4.
ПРИЕМ

 • Изготвя се индивидуална програма за работа с потребителя
 • Назначава се екип специалисти за работа с потребителя
 • Съставя се график за посещенията на потребителя в Центъра
© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.